เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์