เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • บช.บ. (การบัญชี), เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยสยาม
  • บช.ม. (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บช.ด. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์