เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา

อาจารย์

  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.Sc. (Finance), Drexel University, USA
  • D.B.A. (Strategic Management), Nova Southeastern University, USA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์