เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • M.B.A. (Business Administration), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์