เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์