เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

  • Pricing Strategies Prg Cert, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  • Innovative Organization Prg Cert, Sloan School of management, M.I.T., USA
  • บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์