เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสสา สะอาดนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์