เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

อาจารย์ฐิดาทิพ ปานโรจน์

อาจารย์

  • ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บธ.ม. (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์