เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

รองศาสตราจารย์

  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Mini M.B.A. (Finance), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปร.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์