เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์

รองศาสตราจารย์

  • Cert. in Business Study and University Operations. Faculty of Business , University of Technology Sydney, AUSTRALIA, 2007
  • Cert. in University Research Management in UK: A Part Toward a World Class Research University. New College, University of Oxford, UK, 2011
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์