เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

-

  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • M.A. (Community Politics), University of Detroit, Michigan, U.S.A.

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์