ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โปรแกรมเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาคณะวิทยาการจัดการ-1-65

วันที่ 29 มิ.ย. 2022
5,786 Views

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาได้ที่โปรแกรมเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาคณะวิทยาการจัดการ-1-65
https://happy-grip-7802.glideapp.io/

หรือแสกน QR-Code

* สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 65) ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.65 เป็นต้นไป

* รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วย SU จะประสานงานกับศูนย์ศึกษาทั่วไปฯ และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์