ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิ.ย. 2021
14,820 Views

การลงทะเบียนเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565

 

1. รายวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียนแต่ละหลักสูตร (รายละเอียดโปรด CLICK)

2. ตารางเรียน

        ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์