ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

วันที่ 9 ต.ค. 2020
998 Views

เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
เพื่อโปรดทราบ หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รหัส 59 ขึ้นไป)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รหัส 61 ขึ้นไป)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รหัส 61 ขึ้นไป)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
8. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์