ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ 28 มี.ค. 2022
569 Views
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ประธานในพิธี) อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ผู้แทนอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้แทนคณบดี) ที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประเทศไทยในปี 2565 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันเครือข่ายโดย ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ (นายกสมาคมฯ)
ในการนี้ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ: ทลายกำแพงศาสตร์เพื่อการพลิกฟื้นประเทศ (Thailand beyond 2022: Transdisciplinary Perspectives) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้อง SAPPHIRE 202 อิมแพคเมืองทองธานี
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์