ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 มี.ค. 2022
317 Views

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์รชกร วชิรสิโรดม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน เข้าร่วมพิธีจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่างสถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชนต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์