ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์

วันที่ 18 พ.ย. 2021
710 Views
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) เข้านำเสนอและสรุปโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ต่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ด้านอาหาร (ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศ. ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ. ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในการเป็นที่ปรึกษาและผลักดันโครงการวิจัยฯ จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์