ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 8

วันที่ 22 เม.ย. 2021
1,343 Views

วันที่ 3 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 8 และโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6“การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน : ความท้าทายในวิถีใหม่” จัดโดยสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอบทความแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ 70 บทความ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์