ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น นางสาวจังคณิภา บุตโรบล ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

วันที่ 19 ส.ค. 2018
468 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น นางสาวจังคณิภา บุตโรบล

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

เรื่อง กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องปั้นดินเผาในเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์