ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวสิริลักษณ์ แป้นแหลม ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเยี่ยม

วันที่ 19 ส.ค. 2018
447 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวสิริลักษณ์ แป้นแหลม

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเยี่ยม

เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่การเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวนตาลบังเละ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์