ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล และนางสาวดุจธิดา นนทะมาตย์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

วันที่ 19 ส.ค. 2018
427 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล และนางสาวดุจธิดา นนทะมาตย์

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์