ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล และนางสาวสรชา ตนานุวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

วันที่ 19 ส.ค. 2018
432 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล และนางสาวสรชา ตนานุวัฒน์

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์