ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนายวรภัทร วงศ์วัฒนากูล ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัย ดีเยี่ยมอันดับที่ 1

วันที่ 19 ส.ค. 2018
671 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนายวรภัทร วงศ์วัฒนากูล

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัย ดีเยี่ยมอันดับที่ 1

เรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์คาเฟ่ออร์แกนิค ร้านออร์แกนิคศัพพลาย เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์