ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น และนางสาวอังคนิภา บุตโรบล ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น

วันที่ 19 ส.ค. 2018
345 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวอรนิช ไชยวงค์เย็น และนางสาวอังคนิภา บุตโรบล

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น

เรื่อง กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องปั้นดินเผาในเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์