ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ และนายฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภท Oral Presentation

วันที่ 19 ส.ค. 2018
408 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ และนายฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์ 

ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์