ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ

วันที่ 19 ส.ค. 2018
348 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ 

น.ส.รังษิมา แซ่เตียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4
น.ส.สุจิตรา จริยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4
อาจารย์อริสสา สะอาดนัก (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ 

เรื่อง "พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อแอพพลิเคชั่น

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 
 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ในวันที่ 28 เมษายน 2558

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์