ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติดีเด่น ภาคบรรยาย การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 19 ส.ค. 2018
787 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติดีเด่น ภาคบรรยาย

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

ในหัวข้อ “ภัยธรรมชาติกับการจัดการอย่างยั่งยืน ระดับท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน” 

ณ สำนักวิชาสังคมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์