ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

ผลงานเรื่อง ’ THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK’ ใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014 ณ จังหวัดนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 19 ส.ค. 2018
477 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พัชรินทร์ พระราช และ นางสาวกรวิภา ทองก้อน

นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานเรื่อง ' THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO

CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK'

ใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014 ณ จังหวัดนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์