ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ ความสำเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 ส.ค. 2018
1,012 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวสิริกร อ้อยทองและ

นางสาวอริยา บุญนันท์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"

(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ ความสำเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์

จังหวัดเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์