ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ การศึกษาความคาดหวังและความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 ส.ค. 2018
416 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประสยชัย พสุนนท์ นางสาวบุศย์น้ำเพชร คัมภิรานนท์ และนางสาวนลิน เพ็งนวล ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ การศึกษาความคาดหวังและความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์