ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster presentaion เรื่องพฤติกรรมการบริโภคและรสนิยมในสินค้าโครงการหลวงที่วัดระดับความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไอศครีมจิตรดา

วันที่ 19 ส.ค. 2018
646 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวเกร็ดแก้ว แก้วไพร

และ นางสาวเนตรนภา ธีรจารุพงศ์ นักศึกษา ธุรกิจทั่วไปชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster presentaion

เรื่องพฤติกรรมการบริโภคและรสนิยมในสินค้าโครงการหลวงที่วัดระดับความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้

 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไอศครีมจิตรดา ในการประชุมวิชาระดับชาติ ณ วิจัยพะเยาครั้งที่ 3

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์