ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน ที่เป็นมิตรกับจักรยาน: พื้นที่ศึกษาเทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 1 ส.ค. 2019
1,041 Views

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน 
ที่เป็นมิตรกับจักรยาน: พื้นที่ศึกษาเทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์