ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

เรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: University in Disruptive Era มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 ส.ค. 2019
1,057 Views

เรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: University in Disruptive Era
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์