ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติหัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 ก.ค. 2019
633 Views

การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติหัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์