เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์


1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตร์  และศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  สังคม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ


2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลัก  ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ   และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่    อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม


3. เพื่อประยุกต์ความรู้ และวิทยาการพื้นฐานของมหา วิทยาลัยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม และ  ก่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ธุรกิจท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและกลางที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบ

4. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งสร้างสรรค์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบระบการศึกษา นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาต่อเนื่อง


5. เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค     การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ


6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการที่นำไปสู่นวัตกรรมในการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว   การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์