Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Thai Staff

จันทร์ฑา มังสา

พนักงานบริการส่วนหน้าปฎิบัติการ

  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโทคโนโลยี

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา