Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Public Administration

อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี

-

  • ศศ.บ. (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • ศษ.ม. (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • D.P.A. (Public Administration), University of Northern Philippines, PHILIPPINES

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา