Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Business Management and Languages

Asst. Prof. Dr. Chuanchuen Akkawanitcha

-

  • B.A. in English Business Communication, Siam University (1st Class Honours)
  • M.B.A. in Business Administration, Webster University (Thailand)
  • Ph.D. in Business Administration, Chiang Mai University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา