Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Business Management and Languages

Dr. Tippawan Kansirimongkol

-

  • ศษ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Master of Law (Chinese Politics), Renmin Univresity of China,
  • Doctor Degree of Law (Diplomacy), Renmin Univresity of China,

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา