Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Business Management and Languages

Lect. Lertlak Jaroensombut

-

  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)
  • M.P.A. (Public Administration), University of New haven, USA
  • M.B.A. (Business Administration), University of New haven, USA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา