Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Hotel Management

Lect. Sabaithip Mongkolnimit

-

  • ค.บ. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา