Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Marketing

Asst. Prof. Noppanon Homsud

Asst. Prof.

  • B.Acc. in Accounting, Chulalongkorn University
  • M.Sc. in Information Technology in Business, Chulalongkorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา