Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Marketing

Dr. Sira Sriyothin

-

  • B.B.A. in Marketing Management, The University of the Thai Chamber of Commerce
  • M.Sc. in Business Economics, National Institute of Development Administration
  • M.B.A. in International Business, National Institute of Development Administration
  • Ph.D. in Marketing Management, Salford Business School, The University of Salford, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา