Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Marketing

Asst. Prof. Dr. Jittapon Chumkate

Asst. Prof.

  • B.A. in French, Silpakorn University
  • M.I.S. in Internet and E-Commerce Technology, Assumption University
  • Ph.D. in Management, Silpakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา