Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Marketing

Lect. Thitiporn Sumransat

-

  • B.A. in General Business Management, Silpakorn University (1st Class Honours)
  • M.B.A. in Business Administration, Kasetsart University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา