Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Marketing

Lect. Kanokwan Kitcharabhumi

-

  • B.B.A. in Marketing, Assumption University
  • M.B.A. in Young Executive Program, National Institute of Development Administration

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา