Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Community Management

Dr. Sunee Kamnuansin

-

  • B.Ed. in Thai, Silpakorn University (1st Class Honours)
  • M.A. in Linguistics, Mahidol University (Distinguished Thesis Award)
  • Ph.D. in Linguistics, Mahidol University (Distinguished Thesis Award)

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา