Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Tourism Management

Asst. Prof. Dr. Duangkamon Boonkaewsuk

-

  • B.A. in Art History, Silpakorn University (2nd Class Honours)
  • M.A. in Art History, Silpakorn University
  • Ph.D. in Thai Art History, Silpakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา