Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Tourism Management

Asst. Prof. Dr. Jittasak Putjorn

Asst. Prof.

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา