Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Tourism Management

Lect. Kanjanaporn Piytahum

-

  • B.A. in French, Prince of Songkla University (1st Class Honours)
  • M.A. in French for Cultural Tourism, Silpakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา